Nieuws

Veel idee├źn voor nieuwe subsidieprojecten

20 augustus 2021

Sinds de nieuwe subsidieperiode in juni is gestart, hebben we al veel nieuwe ideeën voor verbetering van het Zuid-Limburgse landschap binnen gekregen. Mooie, inspirerende ideeën van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Op dit moment kijken we hoe we hiermee verder kunnen. Heeft u een idee ingediend? Dan nemen we binnenkort contact met u op of hebben we al contact met u opgenomen.Op dit moment kijken we hoe we hiermee verder kunnen. Heeft u een idee ingediend? Dan nemen we binnenkort contact met u op of hebben we al contact met u opgenomen.

Heeft u een idee voor verbetering van het Zuid-Limburgse landschap, maar uw idee nog niet met ons gedeeld? Geen nood: U kunt nog steeds uw idee indienen, want aanvragen voor een subsidiebijdage uit het LEADER-fonds kunnen nog tot december 2022 worden ingediend.

Iedereen kan een idee indienen: inwoners, ondernemers, dorpsraden, verenigingen en organisaties. Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, met als doel de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Behalve de Europese Unie stellen ook de zestien Zuid-Limburgse gemeenten en Provincie Limburg geld beschikbaar. LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

Vragen? Stel ze via info@leaderzuidlimburg.nl

Nieuwe subsidieperiode gestart! Vertel ons uw projectidee.

29 juni 2021

Heeft u een idee om uw leefomgeving en het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren? Doe dan mee aan LEADER Zuid-Limburg. Vertel ons uw idee en maak kans op een subsidie om uw plan uit te voeren.

Iedereen kan ideeën en plannen indienen: inwoners, ondernemers op het platteland, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg.

Projectidee indienen

LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel? De leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Behalve de Europese Unie stellen ook de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten geld beschikbaar. LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

Wanneer

U kunt uw idee vanaf nu indienen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend.

Nieuwe ideeën van harte welkom

"De afgelopen jaren zijn in Zuid-Limburg al veel mooie projecten ontstaan dankzij de LEADER-bijdragen. In 2021 en 2022 hebben we nog genoeg ruimte voor nieuwe projecten, dus zijn nieuwe ideeën van harte welkom. Wij kunnen helpen de dromen in een gemeenschap te realiseren", vertelt Hub Meijers, voorzitter van de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit inwoners die het programma uitvoeren, de subsidieaanvragen beoordelen en de initiatiefnemers helpen van idee tot uitvoering.

Naar de projecten

Van idee tot project

Ideeën voor LEADER moeten antwoord geven op één of meerdere van de volgende vier vragen:

  • Hoe vergroten we de betrokkenheid van burgers met hun leefomgeving en hun leefgemeenschap?
  • Hoe kunnen we in en met het Limburgse Landschap ondernemen?
  • Hoe kunnen we stad en platteland in Zuid-Limburg met elkaar verbinden?
  • Hoe verbinden we generaties met elkaar?

U kunt uw idee indienen via het ideeformulier op de website. De secretaris van de LAG bespreekt daarna met u of uw idee kans op succes heeft. Als dat zo is, helpt de LAG u om uw idee om te zetten in een subsidieaanvraag waarmee u uw plan kunt uitvoeren. Wordt uw subsidieaanvraag goedgekeurd, dan krijgt u een bijdrage van 55% van de totale kosten. De LAG begeleidt u in alle stappen. Ook tijdens het uitvoeren van uw project kunt u de kennis en het netwerk van LEADER Zuid-Limburg gebruiken.

Historische Buitenplaats Kasteelpark Elsloo krijgt positief LAG-advies

20 februari 2021

Het leek wel een sprookje afgelopen carnavalsweekend in een winters Kasteelpark Elsloo. Veel mensen in de omgeving trokken erop uit om te genieten van het mooie park en eindelijk weer eens te schaatsen op de kasteelvijver.

En tegelijk was er deze week het goede nieuws dat de Historische Buitenplaats in aanmerking komt voor een maximale LEADER-bijdrage. Met hart en ziel heeft de lokale gemeenschap zich hier altijd in gezet voor het behoud van het park lang voordat Stichting het Limburgs Landschap het eigendom overnam van de gemeente Stein. Een goede basis voor Stichting het Limburgs Landschap om samen met de inwoners een impuls te geven aan de historische buitenplaats. Zo wordt de IVN-heemtuin heringericht en beter toegankelijk gemaakt en op basis van een historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld. Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Deze manier van werken, zo samen met de lokale gemeenschap, past perfect in het programma LEADER, waarin burgerparticipatie en zelfsturing centraal staan. De Lokale Actiegroep (LAG) die de projectvoorstellen beoordeelt heeft dan ook een positief advies afgegeven om aan dit initiatief de maximale subsidie toe te kennen.

Dat veel mensen al dankbaar gebruik maken van het mooie park blijkt wel uit deze filmische impressie van het afgelopen koude carnavalsweekend.

LEADER-subsidie voor vier Zuid-Limburgse projecten

29 december 2020

Programma LEADER Zuid-Limburg sluit 2020 sterk af.
Met het positief advies om aan vier projecten bijna €400.000,- subsidie toe te kennen, heeft de Lokale Actiegroep (LAG) van LEADER Zuid-Limburg weer een belangrijke stap gezet op weg naar de succesvolle afronding van haar programma.

Inmiddels zijn in Zuid Limburg al een groot aantal projecten dankzij LEADER in uitvoering genomen of inmiddels gerealiseerd. Met deze vier projecten wordt het programma LEADER Zuid-Limburg voorlopig afgerond. Voorlopig, omdat naar verwachting het programma in 2021 en 2022 nog een vervolg gaat krijgen. Meer nieuws daarover zal medio januari 2021 bekend zijn. 

“Het is mooi om te zien dat burgers initiatieven bedenken en zelf projecten trekken. Ook de nieuwe projecten zijn weer zeer waardevol.”

- Gedeputeerde Hubert Mackus

LAG-Voorzitter Hub Meijers geeft aan dat er afgelopen jaar ondanks de Corona beperkingen door alle partijen flink aan getrokken is om toch nog een groot aantal projecten in dit voorlopig laatste programmajaar over de streep te kunnen trekken, met als kroon op het werk de volgende vier fraaie projecten: 

Dorpstuin Sociaal centrum Eijsden
Het Sociaal centrum Eijsden is een bewonersinitiatief dat gestart is voorjaar 2016. Doel is te voorzien in een stevige sociale interventie in de plattelandskern Eijsden. Daartoe is het voormalig Groene Kruis gebouw volledig verbouwd en al in gebruik genomen. Omdat het pand onlosmakelijk verbonden is met de omliggende tuin,  wordt daar nu dankzij Leader een dorpstuin gerealiseerd. Een publiektoegankelijke tuin waar je ontmoet en ertoe doet, die uitnodigt het pand te betreden en deel te nemen aan de activiteiten. Activiteiten die er ook deels op gericht zijn producten uit de tuin samen te verwerken. Kennis over eetbare planten en de verwerking daarvan wordt zo overgedragen aan een jongere generatie. Het samenwerken aan de tuin en de verwerking van de oogst verbindt en roept bij met name de oudere gebruikers, beelden en verhalen op van lang geleden. Daarmee heeft de tuin een zeer sterke sociale en verbindende functie.

Geologisch Infocentrum en Vuursteenmijn Savelsbos
Binnen de gemeente Eijsden-Margraten bevindt zich een aantal voor Limburg unieke archeologische monumenten in samenhang, met als kroonjuweel de vuursteenmijn in het Savelsbos. Een te realiseren geologisch infocentrum in Rijckholt dient deze samenhang uit te dragen en zo een basis te leggen voor behoud van dit zeldzaam cultureel erfgoed. Daarnaast wordt specifiek ingezet op een betere toegankelijkheid en beleefbaarheid van de vuursteenmijn, met de inzet van meer eigentijdse middelen en een grote groep betrokken vrijwilligers .

Epen Bronnenland 2.0
De Ondernemersverenging Epen en Omstreken willen de vele bronnen en beken in en rond hun dorp meer zichtbaar en beleefbaar maken. Niet alleen voor recreanten en bezoekers die van groot belang zijn voor de plaatselijk economie, maar nadrukkelijk ook voor de eigen inwoners, scholieren en leerlingen van het basisonderwijs. De geplande activiteiten geven invulling aan een eerder ontwikkelde concept van een voor Nederland uniek ‘Bronnenbelevingslandschap’ en betreffen het aanbrengen van speel- en recreatievoorzieningen langs beken, het ontwikkelen van een website en andere communicatiemiddelen.

Beegse Maasvallei
Na de rivierverruiming en ontgrinding van de grensmaas, ontstaat een nieuwe inrichting van de Maasvallei van Borgharen tot Roosteren. De Belgische en Nederlandse overheden willen de Maasvallei uitbouwen tot een internationaal landschapspark voor recreatie en een toeristische trekpleister: Rivierpark Maasvallei.

De initiatiefnemers rond Grevenbicht, verenigd in de Stichting Beegse Maasvallei willen – als lokale invulling van de Maasvallei - het dorp weer naar de Maas keren door middel van natuurbeleving, historische verwijzingen en recreatief medegebruik. Daarvoor is lokaal voor de Beegse Maasvallei een gebiedsvisie ontwikkeld waarin naast struinnatuur ook beperkt ruimte is voor recreatie: wandelen, fietsen, waterbeleving, natuurbeleving, historische verwijzingen en cultuurelementen. Daartoe heeft men een zestal deelprojecten ingediend.

LEADER-subsidie voor Smaaktheater en Clemenspark

1 augustus 2020

Clemenspark MerkelbeekMet het positief advies om € 110.000,- subsidie toe te kennen, zowel aan het 'Smaaktheater' in de voormalige watertoren Reus van Schimmert als aan het 'Clemenspark', heeft de Lokale Actiegroep (LAG) een belangrijke volgende stap gezet in de uitvoering van het LEADER-programma. Ook de projecten 'Blindentuin' in Berg en Terblijt, 'Beegse Maasvallei' in Grevenbicht en 'E-bike safari's' in het Land van Kalk (Voerendaal - Simpelveld) zijn onlangs gehonoreerd als LEADER-project. Daarmee komt het programma en de uitvoering daarvan in een stroomversnelling.

Reus van Schimmert
De Reus van Schimmert in Beekdaelen wordt een platform waar streekproducten en regionale producenten op de kaart worden gezet. Eigenaar Nico Eurelings: "Het motto van de 'Reus' nieuwe stijl is 'eten en drinken van zover je kunt kijken'. De watertoren biedt rondom uitzicht op de Euregio tot ruim 46 kilometer afstand. Eind dit jaar gaan we er op kleine schaal streekproducten telen en verkopen. En we bieden arrangementen, workshops en educatieve activiteiten aan. Daarnaast openen we een brouwerij en een brasserie."

Innovatief
Het Smaaktheater waarvoor de LEADER-subsidie is toegekend wordt gerealiseerd en ingericht op de vijfde verdieping in het voormalige watervat van de watertoren. "Daar gaan we het concept van de Reus van Schimmert evenals de streekproducten interactief presenteren", blikt Eurelings vooruit. "Daarbij maken we gebruik van vier dimensies: beeld, geluid, smaak en reuk."
LAG-voorzitter Hub Meijers: "De kracht van ons programma is dat naast burgerinitiatieven tevens de samenwerking van innovatieve ondernemers wordt beloond. In Schimmert worden daardoor Zuid-Limburgse streekproducten bij een breed publiek onder de aandacht gebracht."

Clemenspark Merkelbeek
Het Clemenspark in Oud-Merkelbeek op het perceel van een voormalig kloostercomplex is 1,3 ha groot. De LEADER-subsidie is bedoeld voor de inrichting van een dorpsboomgaard, kloostertuin, een amfibieënpoel en een houtwal. Ook komen er hagen en bloemenranden die de vroegere kloostervleugel en de paterskerk zichtbaar maken. Het werk wordt uitgevoerd met hulp van zo'n dertig tot veertig vrijwilligers, vrijwel allemaal dorpsbewoners. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om er ervaring op te doen.

Boom adopteren
Mede-initiatiefnemer Peter Kleuters: "De hoogstamboogaard wordt een sociale dorpsboomgaard waarbij de bewoners een boom kunnen adopteren. Ook kunnen zij meehelpen aan de verzorging, de pluk en het samen verkopen of verwerken van het fruit. We willen hen blijvend actief bij de inrichting en het beheer van het park betrekken. De kloostertuin krijgt een educatieve functie en worden net als vroeger ingericht met kruidenperkjes. Die kunnen eveneens worden geadopteerd, bijvoorbeeld door een herborist of een restaurant."

Verbinding
In het park komt een educatieve eco-leertuin met insectenlokkende planten om de biodiversiteit te verhogen. Evenals nestkasten, broedstoven voor het vliegend hert en andere onderkomens voor dieren. Ook de kikkerpoel met een muur van Kunradersteen krijgt een belangrijke educatieve functie. Peter Kleuters: "Het Clemenspark - samen met het Clemensdomein en het in 2014 gerestaureerde kerkje en het bezoekerscentrum - ligt precies op de grens van Brunssum en Beekdaelen. Het is een van de hoogtepunten langs de Beekdaelenroute en verbindt stedelijk gebied (Brunssum) met het platteland (Oud-Merkelbeek). Fietsers en wandelaars zijn er van harte welkom."

Waardevol
Gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor het plattelandsontwikkelingsprogramma waar LEADER Zuid-Limburg deel van uitmaakt, tenslotte: "Het Clemenspark is een bijzonder project. Op deze historische locatie in Merkelbeek is vanuit de lokale gemeenschap een waardevol landschappelijk initiatief gegroeid. Door de gekozen opzet van onderhoud en beheer blijft die gemeenschap duurzaam verbonden aan dit voormalige kloosterpark."

Inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen en landschap op 22 mei

9 mei 2019

Verenigingen, burgers en ondernemers die zich willen inzetten om de leefbaarheid in hun dorpen te vergroten kunnen mogelijk rekenen op ondersteuning van Leader Zuid-Limburg. Laat u informeren over de kansen die het programma biedt en bezoek de inspiratieavond op 22 mei in De Holle Eijk in Houthem.

Uitnodiging

Informatieavond LEADER in Klimmen op 18 december 2018

2 januari 2019

Een aantal agrarische ondernemers heeft er wel oren naar om met een vernieuwend idee een constructieve bijdrage te leveren aan verbetering en behoud van het landschap in Zuid-Limburg. Een idee waarvan ze zelf ook beter kunnen worden. ‘Een goed plan hoeft dus niet duur te zijn, maar kan je wel veel geld opleveren,’ zo vatte een van de aanwezige ondernemers het dinsdag 18 december 2018 tijdens de informatieavond over LEADER in Klimmen samen. Hij had het begrepen. Lees verder...

LEADER inspiratieavond leefbare dorpen op 20 december in Elsloo

22 november 2017

Op woensdag 20 december vindt in Elsloo onze eerste regionale inspiratiebijeenkomst voor het thema leefbare dorpen plaats. Dorpsraden, verenigingen burgers en ondernemers die werken aan de leefbare dorpen en de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap kunnen rekenen op ondersteuning van LEADER Zuid-Limburg. We stellen daarvoor kennis, ervaring en netwerken beschikbaar. Daarnaast komen vernieuwende projecten die aan specifieke eisen voldoen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De inspiratiebijeenkomst heeft de vorm van een ‘ideecafé’. We zullen u informeren over de LEADER-organisatie en de daaraan gekoppelde subsidieregeling. Daarnaast kunt u kennis nemen van een aantal initiatieven die in het afgelopen jaar van de grond zijn gekomen. Maar vooral is de bijeenkomst bedoeld om ook uw eigen plannen en ideeën te bespreken met de andere deelnemers en leden van de LEADER-commissie. Laat u inspireren en informeren over de mogelijkheden om uw eigen plannen te verwezenlijken! De avond is voor iedereen toegankelijk. De uitnodiging en het volledige programma vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

 

Eerste streekmarkt bij Historisch Proefcentrum in Eijsden

25 oktober 2017

Op zondag 8 oktober vond de presentatie plaats van de eerste resultaten van het project Proeven van het Land in het Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 te Eijsden plaats.  De Stichting voor Internationale Familiegeschiedenis en de Coöperatie Proeven van het Land presenteerden samen met wethouder Gerry Jacobs van de gemeente Eijsden-Margraten de primeur van het lokale bier Breuster Brouwers.

In het kader van het provinciaal LEADER-programma is de afgelopen periode een concept ontwikkeld waarbij een verbinding is gelegd met erfgoed, landschap en smaak in haar sociaal-culturele en historische context. Het project betreft het realiseren van een voor het publiek toegankelijk centrum in het Ursulinenconvent in Eijsden waar de historie en het heden van de voedselteelt en voedselbereiding van de regio Zuid-Limburg wordt getoond. Hierbij wordt de historische context geduid middels museale opstellingen en via een aan te leggen historische tuin, en daarnaast wordt de bezoeker in het proeflokaal in de gelegenheid gesteld zelf verschillende streekgebonden producten te proeven. Ook de bereiding komt aan bod, in het centrum zijn inmiddels een kaasmakerij en microbrouwerij gerealiseerd.

Ook de apothekerstuin bij het Ursulinenconvent werd officieel geopend. Bezoekers kunnen hier kennismaken met de geneeskrachtige planten die in de 19e eeuw in de apotheek werden gebruikt. De tuin is een ode aan Jean Dubois, burgemeester van Eijsden en apotheker, die door zijn kennis over de natuur en het landschap bij zijn zoon Eugene, de wetenschapper en ontdekker van de Javamens, de belangstelling voor de natuurwetenschappen wekte.

Tijdens de presentatie genoot het publiek volop van de eerste streekmarkt Proeven van het Land in Eijsden. Op deze kleinschalige streekmarkt makten bezoekers kennis met een aantal lokale producten. Waaronder ook speciale kaassoorten uit de kaasmakerij die net als de microbrouwerij in de kelders van het Ursulinenconvent is gevestigd.

 

 

 

Platteland als proeftuin (artikel in de Limburger)

3 augustus 2017

Op donderdag 3 augustus publiceerde De Limburger een bijdrage over het LEADER-programma Zuid-Limburg. U kunt het hier lezen.

Publieksavond over lokaal opgewekte duurzame energie

1 augustus 2017

CNME Maastricht organiseert op donderdag 14 september een publieksavond over lokaal opgewekte duurzame energie. Tijdstip: van 19:00 tot 22:00 uur. Locatie: CNME Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, 6212 XL Maastricht. Stel dat je als organisatie je vrijwilligers een vergoeding kan geven in de vorm van groene stroom of andere duurzame middelen. Goed voor de motivatie en binding van vrijwilligers en goed voor het milieu. Hoe kan dit in zijn werk gaan en wat zijn de mogelijkheden? Hierover gaat de bijeenkomst op 14 september aanstaande. CNME Maastricht en regio is mede-organisator van deze avond. Kijk hier voor meer informatie.

 

LEADER Zuid-Limburg