Nieuws

Wat betekent nieuwe periode voor Limburg?

1 februari 2023

De nieuwe LEADER-periode 2023-2027 is begonnen. Wat betekent dit voor Limburg? De regio Zuid-Limburg wil graag opnieuw een LEADER-gebied worden. Hiervoor moeten we eerst een Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) schrijven, waarin de kaders van de LEADER-aanpak staan. Dit doen we samen met veel Zuid-Limburgse partijen. Ook de regio Weerterland wil een LEADER-gebied worden en is bezig om een LOS te schrijven. Beide regio’s worden hierin begeleid door Viduro.

Op woensdag 25 januari vond in het Gouvernement de startbijeenkomst voor de regio Zuid-Limburg plaats. Met een hoge opkomst en grote betrokkenheid hebben we onder de uitstekende leiding van dagvoorzitter Bert Achten de eerste bouwstenen voor de nieuwe LOS bepaald. We hebben gekeken naar vragen als: Welke nieuwe thema’s vinden we voor de komende periode belangrijk? Waar willen we met het nieuwe LEADER-programma op inspelen? En wat zijn de kansen en bedreigingen? Er is een projectgroep samengesteld die de LOS gaat opstellen. Hub Meijers, de voorzitter van de huidige Lokale ActieGroep (LAG), zal als kwartiermaker het traject in Zuid-Limburg bestuurlijk leiden.

Input van bewoners
Op 15 februari houden we een bijeenkomst met de achterban van de samenwerkingspartijen, zodat we hun input kunnen meenemen. Daarnaast willen we bewoners input laten geven via een online enquête. De link naar de enquête delen we later deze week op onze LinkedIn-pagina.

Bredere doelen
Vanaf 2023 richt LEADER zich op bredere doelen. Dat zit zo: De EU-landen hebben samen een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ontwikkeld. Vervolgens heeft Nederland het Nationaal Strategisch Plan (NSP) geschreven. Dat is de Nederlandse invulling van het GLB en vormt de basis voor LEADER. In het NSP staat dat LEADER in Nederland wordt ingezet voor de volgende doelen:

 • Bijdragen tot het matigen van en aanpassen aan klimaatverandering.
 • Bevorderen van de duurzame ontwikkeling en het efficiënte beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht.
 • Bijdragen tot het tot stand brengen en ombuigen van het verlies aan biodiversiteit, tot het versterken van ecosysteemdiensten en tot het in stand houden van habitats en landschappen.
 • Bevorderen van de werkgelegenheid, groei, gendergelijkheid, waaronder deelname van vrouwen in het boerenbedrijf, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, ook in de circulaire bio-economie en de duurzame bosbouw.


Samenwerken

Dit zijn de partijen die deelnamen aan onze startbijeenkomst en waarvan de meeste ook meedoen in de projectgroep:

 • Stichting het Limburgs Landschap / Steunpunt Landschapsbeheer
 • Waterschap Limburg / Water in balans
 • Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
 • Burgerkracht Limburg
 • Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Natuurrijk Limburg Zuid
 • Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Visit Zuid-Limburg
 • IVN Zuid
 • Gemeente Beekdaelen (namens de 16 Zuid-Limburgse gemeenten)
 • Limburgse Land- en Tuinbouwbond afdeling Zuid
 • Natuurkracht.org
 • Elisabeth Strouven Fonds
 • Provincie Limburg
 • Viduro


Planning

Voor 1 april moeten de LOS’en worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. Daarna vindt een eerste beoordeling plaats en kunnen we de LOS nog bijschaven. We verwachten dat de LOS’en in september worden goedgekeurd. Door goedkeuring van de LOS zal de nieuwe LAG een feit zijn en wordt de subsidieregeling opengesteld.

Voor de periode 2023-2027 komt minimaal € 4,6 miljoen subsidie beschikbaar voor Limburg. Dit bestaat uit 80% EU-middelen en 20% verplichte cofinanciering door de lokale overheden. Met private bijdragen zal het programma naar schatting € 10 miljoen aan projectinvesteringen genereren.

LEADER Zuid-Limburg startbijeenkomst 25 januari 2023

 

Drie projecten vormen slotakkoord voor LEADER Zuid-Limburg

21 december 2022

Met een bijdrage aan drie Zuid-Limburgse initiatieven wordt het Europees subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg afgesloten. In Eijsden-Margraten komt een proeflokaal met een ambachtelijke stroopmakerij. In Meerssen wordt de cultuurhistorische moestuin bij Kasteel Vliek in oude glorie hersteld. En in Stein wordt het Maasverleden van Urmond weer tot leven gebracht. De Lokale ActieGroep van LEADER Zuid-Limburg heeft op 20 december 2022 positief advies gegeven om in totaal € 330.000,- bijdrage toe te kennen aan deze initiatieven.

De Lokale ActieGroep bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners en groeperingen die het programma uitvoeren en de aanvragen beoordelen. “Dankzij LEADER zijn de afgelopen jaren al 24 projecten ontstaan die het platteland in Zuid-Limburg verbeteren”, vertelt voorzitter Hub Meijers. “Met deze drie mooie projecten erbij wordt de kroon op het werk gezet. Alle lof komt toe aan de onvermoeibare initiatiefnemers die blijven geloven in hun dromen en die we met dit programma in staat stellen om hun dromen te verwezenlijken.” De huidige programmaperiode loopt af op 31 december 2022.

Het is mooi om te zien hoe mensen dankzij de LEADER-werkwijze zelf aan de slag kunnen met wat zij belangrijk vinden in hun gebied”, vindt gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw). “Ook deze drie nieuwe projecten zijn weer waardevol voor de kwaliteit van leven op het platteland.”

Gemeente Eijsden-Margraten
Puurvandewall op naar de toekomst
In Eckelrade telen Maria, Mart en Magiel Vandewall groente en fruit op biologische wijze en maken ze Limburgse fruitstroop volgens een eeuwenoude traditie. De producten worden verkocht aan consumenten via een boerderijwinkel en bezorgdienst. Omdat de locatie te klein is geworden, verhuist de onderneming in 2023 naar een carréboerderij in Bruisterbosch, een buurtschap in de gemeente Eijsden-Margraten. Daar is voldoende ruimte om de biologische teelt uit te breiden en om onder de naam Puurvandewall een ontvangstruimte met kookgelegenheid in te richten. Vanuit de ontvangstruimte is de stroopmakerij te zien. De ontvangstruimte wordt het hart van het bedrijf, met proeverijen, workshops en audiovisuele presentaties rondom het thema ambachtelijke stroopmakerij, en andere educatieve activiteiten. De ontvangstruimte is ook beschikbaar als een ontmoetingsplaats voor Bruisterbosch.

“Door de vestiging van Puurvandewall zal de hoeve een passende en inspirerende herbestemming krijgen”, aldus gemeente Eijsden-Margraten. “Een herbestemming die niet enkel het gehucht Bruisterbosch opwaardeert, maar ook van betekenis is ver daarbuiten. Het bedrijfsconcept sluit aan op onze prioritaire thema’s, te weten Landschap, Duurzaamheid en Kwaliteit van Leven, waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarden van Cittaslow.”

Gemeente Meerssen
Reconstructie Historische Moestuin Vliek
Vrijwilligers van de werkgroep Kwallef van IVN Ulestraten willen de historische moestuin van Kasteel Vliek terugbrengen naar hoe die zo’n 100 jaar geleden was. Op de plek waar vroeger een boogserre stond, willen ze een nieuwe gebogen serre bouwen. Ook zijn er plannen om de monumentale 18e-eeuwse moestuinmuren te restaureren en om een voormalige fruitboomgaard weer aan te planten met oude rassen. Het moestuincomplex is onderdeel van Landgoed Biesenberg in gemeente Meerssen en is eigendom van de familie Curfs, die actief betrokken is bij dit initiatief. Na afronding van dit project zal alles zichtbaar zijn en zullen gedeelten worden opengesteld voor wandelaars en andere bezoekers. Ook zullen de ruimtes worden gebruikt voor educatieve ecologische programma’s. Verder wordt er een rondwandeling ontwikkeld.

De gemeente Meerssen is erg onder de indruk van de inzet van de betrokken vrijwilligers. “Zo bieden zij al jaren een educatief programma aan voor basisschoolkinderen. Hierdoor - én dankzij de aanstaande reconstructie - blijft de geschiedenis van de moestuin behouden voor volgende generaties.”

Gemeente Stein
Zichtbaar Maasverleden De Bath Urmond
Stichting Vrijheid Urmond wil verdwenen elementen uit de geschiedenis van de oude Maashaven weer zichtbaar en beleefbaar maken voor inwoners, lokale ondernemers, toeristen, passanten en recreanten. Dit wil ze onder andere doen door de contouren van de kademuur die onder de grond liggen zichtbaar te maken in de bestrating. Schipperspaadjes worden hersteld en de plek van het klooster en Redershuis worden zichtbaar gemaakt in het maaiveld. Een deel van de oude omwalling van Urmond zal worden gereconstrueerd en beplant met eetbare bramensoorten. Ook wil de stichting een boek over de Maashandel publiceren en een boot bouwen zoals dat vroeger gebeurde en deze boot een plek geven in de ‘droge’ haven. Verder komen er natuurlijke speelelementen die een relatie hebben met de Maas en het Maashandel-verleden van Urmond.

Gemeente Stein juicht het project toe vanwege de ideeën van inwoners en enthousiaste vrijwilligers. “De plannen passen binnen onze ambitie als het over erfgoed, cultuur en toerisme gaat. Daarom hebben wij een financiële bijdrage gedaan.”

Bijdragen
Elk van deze drie projecten ontvangt een LEADER-bijdrage van € 110.000,-. Daarvan betaalt het Europees Landbouwfonds € 55.000,-. De gemeenten leveren een cofinanciering van € 44.000,- en de Provincie neemt € 11.000,- voor haar rekening.

Nieuw LEADER-programma op komst
Met deze drie projecten wordt de huidige programmaperiode weliswaar afgesloten, maar ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw LEADER-programma voor de periode 2023 tot en met 2027. Begin 2023 zullen wij u hierover nader informeren.

Burgerinitiatief Genhout krijgt dorpsgaard

21 november 2022

De kern Genhout in de gemeente Beek krijgt een dorpsgaard waar mensen van alle leeftijden samen kunnen bouwen aan de gaard en moestuin. Deze dorpsgaard is een initiatief van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. Provincie Limburg, gemeente Beek en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen financieel bij middels een subsidie uit het programma LEADER Zuid-Limburg.

“Ons idee voor deze ‘samentuin’ is ontstaan toen we merkten dat een deel van de Genhoutenaren behoefte hadden aan een plek om samen te komen”, vertelt projectleider Nico Verwer van Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. “In de dorpsgaard kunnen mensen elkaar ontmoeten, samenwerken, elkaar versterken en leren van en met elkaar. Het moet een toegankelijke plek worden waar iedereen zich thuis voelt en kan meedoen aan activiteiten. Daarnaast laat de dorpsgaard op een speelse en educatieve manier zien dat duurzame, biologische tuinbouw meer oplevert in de relatie tussen mens en natuur dan mono- en massacultuur.”

De gemeente Beek heeft drie locaties ter beschikking gesteld. De werkgroep ‘Dorpsgaard’ gaat het uitgewerkte plan voorleggen aan de leden van de coöperatie. De leden mogen beslissen over de uiteindelijke locatie.

In de dorpsgaard komen onder andere een fruitgaard, plantenvakken, een beleef- en educatiepad en een duurzaam buitengebouw met tuinkamer, keuken en overdekt terras. Voor de bouw worden lokale natuurlijke materialen gebruikt en bouwmaterialen hergebruikt. Op het dak van het buitengebouw komen zonnepanelen. De tuin krijgt ook een buffer voor regenwater.

Samen
De initiatiefnemers werken samen met verschillende organisaties in Genhout, waaronder de BSO en kinderopvang BieNeeke, Basisschool de Kring en natuurorganisaties zoals IVN Spaubeek. Samen met het onderwijs wordt er een educatief programma opgesteld en uitgevoerd.

Subsidie van LEADER Zuid-Limburg
Het project komt in aanmerking voor een subsidie van LEADER Zuid-Limburg. De Europese Unie, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor LEADER-projecten. Voor dit project Dorpsgaard Genhout is dat gemeente Beek, die in juli 2022 al een cofinanciering heeft toegezegd. Na de goedkeuring van de gemeente hebben de initiatiefnemers de subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Limburg en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de RVO, wordt een project beoordeeld door de Lokale ActieGroep (LAG). De LAG gaf op 9 november 2022 een positieve beoordeling aan de projectaanvraag voor de Dorpsgaard. “Dit is een bijzonder initiatief van een kleine gemeenschap waar veel samenkracht is”, vertelt LAG-voorzitter Hub Meijers. “De Coöperatie BurgerInitiatief Genhout heeft veel mensen weten te verenigen. Het is een heel mooi project dat van helemaal onderop komt en dat perfect past binnen de Lokale Ontwikkelings Strategie van Zuid-Limburg, waaraan wij projecten toetsen. De Genhoutenaren zijn sterk betrokken bij dit project en bovendien is de coöperatie goed verbonden met belangrijke partners zoals het IVN en scholen.”

Als de RVO de subsidieaanvraag honoreert, dan wordt de tuin naar verwachting in de tweede helft van 2023 aangelegd en wordt de ontmoetingsruimte in de eerste helft van 2024 gebouwd. De officiële opening vindt plaats in september 2024.

Nieuwe periode in 2023-2027
Dankzij LEADER zijn de afgelopen jaren al 23 projecten in Zuid-Limburg ontstaan. De aanvraagtermijn voor de huidige programmaperiode loopt bijna ten einde. Van 2023 tot 2027 loopt de nieuwe programmaperiode van LEADER. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Naast Zuid-Limburg willen we ook andere gebieden in Limburg de kans geven om deel te nemen aan het LEADER-programma. We streven ernaar dat vanaf medio 2023 weer volop nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend.

“Het LEADER-programma in Zuid-Limburg heeft bewezen dat burgers die zelf aan projecten trekken altijd gelukkiger zijn dan wanneer de overheid iets oplegt”, aldus gedeputeerde Lia Roefs. “De projecten beklijven beter in de gemeenschappen waarbinnen ze bedacht en ontwikkeld zijn, omdat ze projecten van de gemeenschap zelf zijn geworden. Ze dragen bij aan een mooier Limburg, verbinden mensen in de regio die werken aan deze projecten en laten zien dat van onderop de mooiste ideeën ontstaan. Ik hoop dan ook dat er in de nieuwe periode weer zulke goede projectideeën worden ingediend, dat deze gerealiseerd worden en anderen inspireren om goed voorbeeld te doen volgen.”

Dorpsgaard Genhout schetsen tuin en ontmoetingsruimte-1

Schets: Wehrung Architecten

Bekijk meer informatie en meer schetsen op de projectpagina Dorpsgaard Genhout

Voedselbosjes zoeken scholen en kinderopvangcentra

10 november 2022

Ken jij een school of kinderopvanglocatie die wel wat groener kan? Waar kinderen op een uitdagende en vernieuwende manier willen leren hoe voedsel groeit? Laat die school of BSO dan kennismaken met een Educatief Voedselbosje. IVN Natuureducatie, CNME, Stichting De Rollen en Jong Leren Eten zoeken scholen en BSO’s in Zuid-Limburg waar een Voedselbosje tot bloei mag komen.

 • Op dit moment is er nog ruimte voor 29 Voedselbosjes in Zuid-Limburg.
 • Wie zich aanmeldt vóór december 2022, kan het Voedselbosje al planten in maart / april 2023.
 • De school of BSO moet liggen binnen het gebied van LEADER Zuid-Limburg.


Aanmelden

Aanmelden kan eenvoudig via de website van het IVN.
Daar lees je ook waar de school of kinderopvanglocatie rekening mee moet houden.

Een Educatief Voedselbosje is zo’n 30 vierkante meter groot en bestaat uit 30 verschillende soorten groenten en/of fruit. Alle soorten zijn vast en zijn deels of helemaal eetbaar en leveren gezond voedsel. Naast het bosje zelf zijn er gastlessen en ondersteunend educatief materiaal voor kinderen tussen 8-11 jaar met uitleg over beheer, onderhoud, oogsten en bereiden en natuurbeleving.

Meer weten?
Kijk op www.ivn.nl/voedselbosjes of op onze pagina Educatieve Voedselbosjes.

Educatieve Voedselbosjes LEADER Zuid-Limburg fotograaf George Deswijzen 2

 

LEADER-subsidie voor Educatieve Voedselbosjes

15 september 2022

IVN Natuureducatie, CNME en Stichting De Rollen gaan 30 Educatieve Voedselbosjes aanleggen bij basisscholen en kinderopvanglocaties in Zuid-Limburg. Dat doen ze samen met kinderen, Jong Leren Eten, ouders, leerkrachten en vrijwilligers. Provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen financieel bij middels een subsidie van LEADER Zuid-Limburg.

Lees verder op de pagina Educatieve Voedselbosjes

Educatieve Voedselbosjes LEADER Zuid-Limburg fotograaf George Deswijzen

Fotograaf: George Deswijzen

Ilse Kortstee is de nieuwe LAG-secretaris

25 mei 2022

Wim: "In verband met mijn naderende pensioen draag ik mijn taken na ruim 3 jaren over aan Ilse. De tijd is snel gegaan en met trots kijk ik terug op wat we samen met de LAG, provinciale en gemeentelijke collega's en vooral de onvermoeibare initiatiefnemers door heel Zuid-Limburg hebben bereikt. En... het einde is nog niet in zicht. Mooie nieuwe projecten liggen nog dit jaar in het verschiet en een nieuwe LEADER-periode vanaf 2023 gloort al aan de horizon. Kortom, genoeg energie om Zuid-Limburg nog mooier te maken. Gelukkig mag ik de komende maanden hier nog een steentje aan bijdragen in een adviserende rol."

Ilse is te bereiken via itea.kortstee@prvlimburg.nl en +31 (0)6 52 40 13 60.

Ilse Kortstee LEADER

LEADER-subsidie voor Watersley Voedselvoorziening

3 mei 2022

 

Watersley Sports & Talentpark in Sittard wordt uitgebreid met een voedselvoorziening met gezonde en duurzame voedingsmiddelen. Zowel de gemeente Sittard-Geleen als de Provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen financieel bij middels een subsidie uit het programma LEADER Zuid-Limburg. De werkzaamheden zijn begonnen op maandag 2 mei 2022.

Voedsel verbouwen

Watersley Sports & Talentpark is een campus waar jonge (top)sporters uit binnen- en buitenland wonen, trainen, eten en hun vrije tijd doorbrengen. Op het gebied van voeding is de campus hard op weg om helemaal zelfvoorzienend te worden. Het park gaat zelf voedsel verbouwen voor sporters en mensen uit de omgeving, als onderdeel van een sociaal-maatschappelijk project.

"We hebben ongeveer zeven hectare gereserveerd voor het verbouwen van voedsel", vertelt projectleider Jeroen Niessen. "Daarop gaan we bijna alles zelf verbouwen: van granen tot fruit en van kruiden tot groenten. Dat doen we op een natuur-inclusieve manier. Er komen een moestuin, een kas en een ren met kippen die zorgen voor eieren. Verder planten we boomgaarden met fruit- en notenbomen. We kiezen voor unieke voeding die goed is voor sporters, bijvoorbeeld de glutenvrije graansoort teff. Pasta en brood maken we zelf, met graan van ons eigen terrein."

"We starten met het in ere herstellen van de kloostertuin. De geschiedenis van het terrein speelt een grote rol in het project. Samen met onder andere Vereniging Sittards Verleden is uitgebreid onderzoek gedaan naar die geschiedenis. In de vorige eeuwen werd al voedsel verbouwd in de voortuin van het klooster en bereid in de ruimte die nu ook functioneert als onze keuken. Zo behouden we de rijke geschiedenis van Watersley en geven we het terrein ons eigen, moderne jasje."

Lees meer over het project op de pagina Watersley Voedselvoorziening

Subsidies van LEADER Zuid-Limburg

Watersley Voedselvoorziening ontvangt circa € 110.000,- uit het subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg, waarvan de gemeente Sittard-Geleen er € 44.000 bijdraagt. Het voedselproject van Watersley past binnen de duurzaamheids- en gezondheidsdoelstellingen die zijn vastgelegd in de Toekomstvisie 2030 van de gemeente. Volgens verantwoordelijk wethouder Pieter Meekels zorgt dit initiatief voor de instandhouding van Watersley en het daarbij horende landgoed. LEADER Zuid-Limburg is een Europees subsidieprogramma dat de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelt en versterkt. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten stellen hiervoor geld beschikbaar.

Dankzij LEADER zijn de afgelopen jaren ruim 20 projecten in Zuid-Limburg ontstaan. "Watersley Voedselvoorziening is het eerste project dat groen licht krijgt sinds de openstelling van de nieuwe subsidieperiode in juni 2021", vertelt Hub Meijers, voorzitter van de Lokale ActieGroep die de projectaanvragen beoordeelt. "In de komende maanden volgen naar verwachting nog zo'n tien nieuwe projecten. Momenteel werken we de plannen samen met de initiatiefnemers uit. Het ziet er veelbelovend uit. We verwachten dat aan de bestaande LEADER-projecten nog mooie initiatieven worden toegevoegd en dat we de huidige LEADER-periode eind 2022 succesvol kunnen afronden."

"Inmiddels zijn we ook voor de nieuwe periode van 2023-2027 de mogelijkheden van LEADER aan het verkennen. We hopen dat behalve Zuid-Limburg ook andere gebieden in Limburg de gelegenheid krijgen om mee te doen. Zo kunnen we samen nog meer projecten realiseren. Dat is immers waar we het voor doen, Limburg mooier maken voor de Limburgers. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt”, eindigt gedeputeerde Lia Roefs.

medemogelijk-eu

Watersley Food forest

Maak kennis met LAG-lid Elian Vanderheijden

8 maart 2022

"Bij LEADER gebeurt er écht iets in de dorpen en op het platteland."

Initiatiefnemers die een idee voor het Zuid-Limburgse platteland indienen, hebben veel werk te doen voordat hun idee is uitgegroeid tot een LEADER-project. Gelukkig krijgen ze ondersteuning van de Lokale ActieGroep: de LAG. De LAG bestaat uit bewoners uit het LEADER-gebied die vanuit hun brede ervaring de initiatiefnemers ondersteunen om van idee tot uitvoering te komen. Bovendien adviseert de LAG de Provincie Limburg over het toekennen van de gevraagde subsidie. Elian Vanderheijden uit Epen is sinds 2019 lid van de LAG en vertelt wat zij doet en waarom ze lid is geworden.

LEADER Zuid-Limburg LAG lid Elian Vanderheijden

Waarom ben je LAG-lid geworden?

"Ik heb een sterke verbondenheid met het platteland en de mooie dorpen hier in Zuid-Limburg. We hebben levensvatbare dorpen, maar we moeten er wel iets aan doen om de verbinding tussen bewoners, bedrijven en verenigingen in stand te houden. Ik wil het platteland levensvatbaar houden en denk dat dit alleen samen kan. Er zijn veel goede ideeën, maar de mensen hebben ondersteuning nodig om die om te zetten in initiatieven. Als echt mensen-mens heb ik veel bestuursfuncties gehad bij verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daar heb ik geprobeerd om projecten op touw te zetten om het platteland te laten bloeien en ook subsidies aangevraagd. Het leek me leuk om mijn kennis en ervaringen te gebruiken om anderen te helpen. Om projecten te stimuleren en van de grond te krijgen. Het mooie van LEADER Zuid-Limburg is dat naast de financiële steun ook hulp en advies aan de initiatiefnemers wordt aangeboden om hun droom te realiseren. Daarnaast helpt de LAG bij het doorlopen van de administratieve procedures die helaas nou eenmaal verbonden zijn aan Europese fondsen."

Hoe begeleid je lokale initiatieven van idee tot LEADER-project?

"Elk initiatief krijgt een LAG-lid toegewezen als ambassadeur. Zo ben ik zelf ambassadeur van een aantal nieuwe projectideeën. Eerst maken de initiatiefnemers een grove schets. Samen met Wim Fredrix en Ilse Kortstee van de Provincie Limburg ga ik met die schets aan de gang. We kijken of het idee LEADER-waardig is en kan voldoen aan de voorwaarden van het Europees Landbouwfonds. We helpen de initiatiefnemers verder door de juiste vragen te stellen: 'Heb je erover nagedacht wat je uiteindelijke doel is?' 'Wat zijn je uiteindelijke resultaten?' 'En heb je de omgeving er voldoende bij betrokken?' Zo zetten we hen aan het denken om het project beter te maken. We vinden het belangrijk dat er samenwerking is tussen bedrijven en bewoners. Ook moet een project een duurzaam resultaat opleveren, zodat het voor een langere periode zijn nut zal bewijzen."

"In deze fase twijfelen mensen vaak nog. Gelukkig kan ik mijn enthousiasme makkelijk overbrengen op andere mensen en dat vind ik fijn om te doen. Daarna werken de initiatiefnemers hun idee verder uit en kijken Wim en Ilse daar vanuit de Provincie naar. Vervolgens bespreken we die uitwerking in een kleinere groep LAG-leden. Uiteindelijk presenteren de initiatiefnemers hun projectplan aan de LAG. Ze worden door ons bevraagd: 'Hoe bedoel je dit?' 'Wat wil je daarmee?' Daarna neemt de hele LAG het besluit om het project goed te keuren en een positief advies aan Gedeputeerde Staten te geven over de subsidie."

Zijn er ook wel eens ideeën die geen LEADER-project worden?

"Ja, er zijn ideeën waarvan je vooraf weet dat ze niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld als er te weinig betrokkenheid is van de omgeving. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen dat dit het niet gaat worden. Soms zit er wel potentie in en helpen we mensen op gang: 'Denk daar en daar nog over na.' Of: 'Als je dit of dit probeert, in het verlengde van jouw idee, kun je de projectaanvraag opnieuw indienen.'"

Wat vind je het mooiste aan jouw rol als ambassadeur?

"Dat een idee van een groep mensen uiteindelijk leidt tot een mooi project in een dorp of gemeenschap, dat dan daar tot bloei komt. Een ander mooi aspect vind ik de samenwerking die tussen bedrijven en groepen of verenigingen op gang komt. We gaan samen met die mensen aan de slag met hun idee en aan het einde van het project is er daadwerkelijk iets: een blindentuin, een boomgaard, een smaaktheater… Het zijn geen plannen die in de la verdwijnen. In het verleden heb ik genoeg visies en rapporten gezien die vaak niet tot uitvoering kwamen. Bij LEADER gebeurt er écht iets in de dorpen en op het platteland. Daar worden zaken gerealiseerd. Dat is voor mij heel belangrijk. En het enthousiasmeren van de mensen die aan de slag gaan. Van de initiatiefnemers wordt heel wat verwacht. Ze krijgen ondersteuning, maar ze moeten zelf hard aan de bak om het waar te maken. Als dat lukt, dan is dat fantastisch."

En wat is het meest uitdagende aan jouw rol?

"Initiatiefnemers helpen met het vertalen van hun ideeën naar duidelijke, meetbare en haalbare resultaten. In het begin hebben ze die resultaten minder in de gaten. Het is belangrijk dat het duurzame projecten worden in plaats van losse flodders. En dat ze hun omgeving erbij betrekken, zeker bij individuele ideeën. Een project moet iets worden van de gemeenschap. Plattelandsontwikkeling komt op gang door samenwerking van partijen. En, wat ik zelf belangrijk vind, door het economische en sociale aspect aan elkaar te verbinden. We hebben nu nog bedrijvigheid op het platteland, maar we moeten ervoor zorgen dat het zo blijft. Daarom is bij LEADER Zuid-Limburg het verbinden van bewoners en bedrijven belangrijk, en dat spreekt mij aan. Zo komen we samen met initiatiefnemers tot mooie projecten die resultaat opleveren."

Hoe ziet de toekomst voor LEADER eruit?

"De huidige LEADER-periode loopt eind 2022 af. Tot die tijd kunnen nog subsidieaanvragen worden ingediend. Momenteel zijn we met veel ideeën bezig, ook hier komen weer mooie projecten uit voort. De nieuwe periode van het subsidieprogramma start in 2023 en wordt dit jaar voorbereid. Behalve de plattelandsontwikkeling die zo eigen is aan LEADER, komen daar doelen in beeld op het gebied van klimaat, milieu, water en biodiversiteit. Natuurlijk blijven we de bottom-up werkwijze gebruiken, omdat daar de kracht van LEADER zit: de bewoners die zelf bepalen wat belangrijk is in hun omgeving."

Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg

2 december 2021

Sinds de nieuwe subsidieperiode in juni van start ging, hebben al veel mensen nieuwe ideeën voor Zuid-Limburg ingediend. Daartussen zitten veel ideeën die kans maken op een LEADER-bijdrage om hun plannen uit te voeren.

Momenteel worden deze projectideeën verder uitgewerkt. Om hun ideeën werkelijkheid te maken, krijgen de initiatiefnemers ondersteuning van de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van groeperingen en inwoners uit Zuid-Limburg die het subsidieprogramma uitvoeren en zo helpen om de dromen in een gemeenschap te realiseren.

Erfgoed
De ingediende ideeën zijn dus officieel nog geen LEADER-projecten, maar we kunnen al wel iets zeggen over de thema's die vaak terugkomen. Ten eerste zijn er veel ideeën voor projecten om de cultuurhistorie van een streek te laten zien en het erfgoed in stand te houden. Enkele initiatiefnemers willen de cultuurhistorie veel meer op de voorgrond zetten. We delen die geschiedenis over onze eigen streek nog veel te weinig met onze kinderen. Andere initiatiefnemers willen daarom moderne educatiemiddelen ontwikkelen die het verhaal van onze streek vertellen.

Gezonde voeding
Die focus op de jongere generaties zien we ook terug bij de ideeën rondom gezonde voeding en ecologie. Met aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en korte ketens. Veel ideeën maken duidelijk dat inwoners meer invloed willen op hoe hun voeding ontstaat. Ook de voedselproducenten in de streek willen meer grip krijgen op hun voedselafzet, met eerlijke producten voor eerlijke prijzen. Veel initiatiefnemers denken aan het opzetten van een coöperatie. Tot slot zijn er weer mooie ideeën binnengekomen waarin kernen op het platteland dorpsgaarden en voedselbosjes willen inrichten. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en ertoe doen.

Zuid-Limburg bruist dus van de goede ideeën. Met deze manier van werken, waarbij mensen zelf aan de slag gaan met wat zij belangrijk vinden in hun gebied, wordt onze regio nóg beter. LEADER Zuid-Limburg blijft daar graag een rol in spelen.

Projecten volgen
Wilt u weten welke ideeën straks een project worden? Volg dan op LinkedIn de pagina 'LEADER Zuid-Limburg' of kijk regelmatig op deze website.

Vragen? Stel ze via info@leaderzuidlimburg.nl

Veel ideeën voor nieuwe subsidieprojecten

20 augustus 2021

Sinds de nieuwe subsidieperiode in juni is gestart, hebben we al veel nieuwe ideeën voor verbetering van het Zuid-Limburgse landschap binnen gekregen. Mooie, inspirerende ideeën van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Op dit moment kijken we hoe we hiermee verder kunnen. Heeft u een idee ingediend? Dan nemen we binnenkort contact met u op of hebben we al contact met u opgenomen.Op dit moment kijken we hoe we hiermee verder kunnen. Heeft u een idee ingediend? Dan nemen we binnenkort contact met u op of hebben we al contact met u opgenomen.

Heeft u een idee voor verbetering van het Zuid-Limburgse landschap, maar uw idee nog niet met ons gedeeld? Geen nood: U kunt nog steeds uw idee indienen, want aanvragen voor een subsidiebijdage uit het LEADER-fonds kunnen nog tot december 2022 worden ingediend.

Iedereen kan een idee indienen: inwoners, ondernemers, dorpsraden, verenigingen en organisaties. Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, met als doel de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Behalve de Europese Unie stellen ook de zestien Zuid-Limburgse gemeenten en Provincie Limburg geld beschikbaar. LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

Vragen? Stel ze via info@leaderzuidlimburg.nl

Nieuwe subsidieperiode gestart! Vertel ons uw projectidee.

29 juni 2021

Heeft u een idee om uw leefomgeving en het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren? Doe dan mee aan LEADER Zuid-Limburg. Vertel ons uw idee en maak kans op een subsidie om uw plan uit te voeren.

Iedereen kan ideeën en plannen indienen: inwoners, ondernemers op het platteland, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg.

Projectidee indienen

LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel? De leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Behalve de Europese Unie stellen ook de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten geld beschikbaar. LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

Wanneer

U kunt uw idee vanaf nu indienen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend.

Nieuwe ideeën van harte welkom

"De afgelopen jaren zijn in Zuid-Limburg al veel mooie projecten ontstaan dankzij de LEADER-bijdragen. In 2021 en 2022 hebben we nog genoeg ruimte voor nieuwe projecten, dus zijn nieuwe ideeën van harte welkom. Wij kunnen helpen de dromen in een gemeenschap te realiseren", vertelt Hub Meijers, voorzitter van de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit inwoners die het programma uitvoeren, de subsidieaanvragen beoordelen en de initiatiefnemers helpen van idee tot uitvoering.

Naar de projecten

Van idee tot project

Ideeën voor LEADER moeten antwoord geven op één of meerdere van de volgende vier vragen:

 • Hoe vergroten we de betrokkenheid van burgers met hun leefomgeving en hun leefgemeenschap?
 • Hoe kunnen we in en met het Limburgse Landschap ondernemen?
 • Hoe kunnen we stad en platteland in Zuid-Limburg met elkaar verbinden?
 • Hoe verbinden we generaties met elkaar?

U kunt uw idee indienen via het ideeformulier op de website. De secretaris van de LAG bespreekt daarna met u of uw idee kans op succes heeft. Als dat zo is, helpt de LAG u om uw idee om te zetten in een subsidieaanvraag waarmee u uw plan kunt uitvoeren. Wordt uw subsidieaanvraag goedgekeurd, dan krijgt u een bijdrage van 55% van de totale kosten. De LAG begeleidt u in alle stappen. Ook tijdens het uitvoeren van uw project kunt u de kennis en het netwerk van LEADER Zuid-Limburg gebruiken.

Historische Buitenplaats Kasteelpark Elsloo krijgt positief LAG-advies

20 februari 2021

Het leek wel een sprookje afgelopen carnavalsweekend in een winters Kasteelpark Elsloo. Veel mensen in de omgeving trokken erop uit om te genieten van het mooie park en eindelijk weer eens te schaatsen op de kasteelvijver.

En tegelijk was er deze week het goede nieuws dat de Historische Buitenplaats in aanmerking komt voor een maximale LEADER-bijdrage. Met hart en ziel heeft de lokale gemeenschap zich hier altijd in gezet voor het behoud van het park lang voordat Stichting het Limburgs Landschap het eigendom overnam van de gemeente Stein. Een goede basis voor Stichting het Limburgs Landschap om samen met de inwoners een impuls te geven aan de historische buitenplaats. Zo wordt de IVN-heemtuin heringericht en beter toegankelijk gemaakt en op basis van een historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld. Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Deze manier van werken, zo samen met de lokale gemeenschap, past perfect in het programma LEADER, waarin burgerparticipatie en zelfsturing centraal staan. De Lokale Actiegroep (LAG) die de projectvoorstellen beoordeelt heeft dan ook een positief advies afgegeven om aan dit initiatief de maximale subsidie toe te kennen.

Dat veel mensen al dankbaar gebruik maken van het mooie park blijkt wel uit deze filmische impressie van het afgelopen koude carnavalsweekend.

LEADER-subsidie voor vier Zuid-Limburgse projecten

29 december 2020

Programma LEADER Zuid-Limburg sluit 2020 sterk af.
Met het positief advies om aan vier projecten bijna €400.000,- subsidie toe te kennen, heeft de Lokale Actiegroep (LAG) van LEADER Zuid-Limburg weer een belangrijke stap gezet op weg naar de succesvolle afronding van haar programma.

Inmiddels zijn in Zuid Limburg al een groot aantal projecten dankzij LEADER in uitvoering genomen of inmiddels gerealiseerd. Met deze vier projecten wordt het programma LEADER Zuid-Limburg voorlopig afgerond. Voorlopig, omdat naar verwachting het programma in 2021 en 2022 nog een vervolg gaat krijgen. Meer nieuws daarover zal medio januari 2021 bekend zijn. 

“Het is mooi om te zien dat burgers initiatieven bedenken en zelf projecten trekken. Ook de nieuwe projecten zijn weer zeer waardevol.”

- Gedeputeerde Hubert Mackus

LAG-Voorzitter Hub Meijers geeft aan dat er afgelopen jaar ondanks de Corona beperkingen door alle partijen flink aan getrokken is om toch nog een groot aantal projecten in dit voorlopig laatste programmajaar over de streep te kunnen trekken, met als kroon op het werk de volgende vier fraaie projecten: 

Dorpstuin Sociaal centrum Eijsden
Het Sociaal centrum Eijsden is een bewonersinitiatief dat gestart is voorjaar 2016. Doel is te voorzien in een stevige sociale interventie in de plattelandskern Eijsden. Daartoe is het voormalig Groene Kruis gebouw volledig verbouwd en al in gebruik genomen. Omdat het pand onlosmakelijk verbonden is met de omliggende tuin,  wordt daar nu dankzij Leader een dorpstuin gerealiseerd. Een publiektoegankelijke tuin waar je ontmoet en ertoe doet, die uitnodigt het pand te betreden en deel te nemen aan de activiteiten. Activiteiten die er ook deels op gericht zijn producten uit de tuin samen te verwerken. Kennis over eetbare planten en de verwerking daarvan wordt zo overgedragen aan een jongere generatie. Het samenwerken aan de tuin en de verwerking van de oogst verbindt en roept bij met name de oudere gebruikers, beelden en verhalen op van lang geleden. Daarmee heeft de tuin een zeer sterke sociale en verbindende functie.

Geologisch Infocentrum en Vuursteenmijn Savelsbos
Binnen de gemeente Eijsden-Margraten bevindt zich een aantal voor Limburg unieke archeologische monumenten in samenhang, met als kroonjuweel de vuursteenmijn in het Savelsbos. Een te realiseren geologisch infocentrum in Rijckholt dient deze samenhang uit te dragen en zo een basis te leggen voor behoud van dit zeldzaam cultureel erfgoed. Daarnaast wordt specifiek ingezet op een betere toegankelijkheid en beleefbaarheid van de vuursteenmijn, met de inzet van meer eigentijdse middelen en een grote groep betrokken vrijwilligers .

Epen Bronnenland 2.0
De Ondernemersverenging Epen en Omstreken willen de vele bronnen en beken in en rond hun dorp meer zichtbaar en beleefbaar maken. Niet alleen voor recreanten en bezoekers die van groot belang zijn voor de plaatselijk economie, maar nadrukkelijk ook voor de eigen inwoners, scholieren en leerlingen van het basisonderwijs. De geplande activiteiten geven invulling aan een eerder ontwikkelde concept van een voor Nederland uniek ‘Bronnenbelevingslandschap’ en betreffen het aanbrengen van speel- en recreatievoorzieningen langs beken, het ontwikkelen van een website en andere communicatiemiddelen.

Beegse Maasvallei
Na de rivierverruiming en ontgrinding van de grensmaas, ontstaat een nieuwe inrichting van de Maasvallei van Borgharen tot Roosteren. De Belgische en Nederlandse overheden willen de Maasvallei uitbouwen tot een internationaal landschapspark voor recreatie en een toeristische trekpleister: Rivierpark Maasvallei.

De initiatiefnemers rond Grevenbicht, verenigd in de Stichting Beegse Maasvallei willen – als lokale invulling van de Maasvallei - het dorp weer naar de Maas keren door middel van natuurbeleving, historische verwijzingen en recreatief medegebruik. Daarvoor is lokaal voor de Beegse Maasvallei een gebiedsvisie ontwikkeld waarin naast struinnatuur ook beperkt ruimte is voor recreatie: wandelen, fietsen, waterbeleving, natuurbeleving, historische verwijzingen en cultuurelementen. Daartoe heeft men een zestal deelprojecten ingediend.

LEADER-subsidie voor Smaaktheater en Clemenspark

1 augustus 2020

Clemenspark MerkelbeekMet het positief advies om € 110.000,- subsidie toe te kennen, zowel aan het 'Smaaktheater' in de voormalige watertoren Reus van Schimmert als aan het 'Clemenspark', heeft de Lokale Actiegroep (LAG) een belangrijke volgende stap gezet in de uitvoering van het LEADER-programma. Ook de projecten 'Blindentuin' in Berg en Terblijt, 'Beegse Maasvallei' in Grevenbicht en 'E-bike safari's' in het Land van Kalk (Voerendaal - Simpelveld) zijn onlangs gehonoreerd als LEADER-project. Daarmee komt het programma en de uitvoering daarvan in een stroomversnelling.

Reus van Schimmert
De Reus van Schimmert in Beekdaelen wordt een platform waar streekproducten en regionale producenten op de kaart worden gezet. Eigenaar Nico Eurelings: "Het motto van de 'Reus' nieuwe stijl is 'eten en drinken van zover je kunt kijken'. De watertoren biedt rondom uitzicht op de Euregio tot ruim 46 kilometer afstand. Eind dit jaar gaan we er op kleine schaal streekproducten telen en verkopen. En we bieden arrangementen, workshops en educatieve activiteiten aan. Daarnaast openen we een brouwerij en een brasserie."

Innovatief
Het Smaaktheater waarvoor de LEADER-subsidie is toegekend wordt gerealiseerd en ingericht op de vijfde verdieping in het voormalige watervat van de watertoren. "Daar gaan we het concept van de Reus van Schimmert evenals de streekproducten interactief presenteren", blikt Eurelings vooruit. "Daarbij maken we gebruik van vier dimensies: beeld, geluid, smaak en reuk."
LAG-voorzitter Hub Meijers: "De kracht van ons programma is dat naast burgerinitiatieven tevens de samenwerking van innovatieve ondernemers wordt beloond. In Schimmert worden daardoor Zuid-Limburgse streekproducten bij een breed publiek onder de aandacht gebracht."

Clemenspark Merkelbeek
Het Clemenspark in Oud-Merkelbeek op het perceel van een voormalig kloostercomplex is 1,3 ha groot. De LEADER-subsidie is bedoeld voor de inrichting van een dorpsboomgaard, kloostertuin, een amfibieënpoel en een houtwal. Ook komen er hagen en bloemenranden die de vroegere kloostervleugel en de paterskerk zichtbaar maken. Het werk wordt uitgevoerd met hulp van zo'n dertig tot veertig vrijwilligers, vrijwel allemaal dorpsbewoners. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om er ervaring op te doen.

Boom adopteren
Mede-initiatiefnemer Peter Kleuters: "De hoogstamboogaard wordt een sociale dorpsboomgaard waarbij de bewoners een boom kunnen adopteren. Ook kunnen zij meehelpen aan de verzorging, de pluk en het samen verkopen of verwerken van het fruit. We willen hen blijvend actief bij de inrichting en het beheer van het park betrekken. De kloostertuin krijgt een educatieve functie en worden net als vroeger ingericht met kruidenperkjes. Die kunnen eveneens worden geadopteerd, bijvoorbeeld door een herborist of een restaurant."

Verbinding
In het park komt een educatieve eco-leertuin met insectenlokkende planten om de biodiversiteit te verhogen. Evenals nestkasten, broedstoven voor het vliegend hert en andere onderkomens voor dieren. Ook de kikkerpoel met een muur van Kunradersteen krijgt een belangrijke educatieve functie. Peter Kleuters: "Het Clemenspark - samen met het Clemensdomein en het in 2014 gerestaureerde kerkje en het bezoekerscentrum - ligt precies op de grens van Brunssum en Beekdaelen. Het is een van de hoogtepunten langs de Beekdaelenroute en verbindt stedelijk gebied (Brunssum) met het platteland (Oud-Merkelbeek). Fietsers en wandelaars zijn er van harte welkom."

Waardevol
Gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor het plattelandsontwikkelingsprogramma waar LEADER Zuid-Limburg deel van uitmaakt, tenslotte: "Het Clemenspark is een bijzonder project. Op deze historische locatie in Merkelbeek is vanuit de lokale gemeenschap een waardevol landschappelijk initiatief gegroeid. Door de gekozen opzet van onderhoud en beheer blijft die gemeenschap duurzaam verbonden aan dit voormalige kloosterpark."

Inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen en landschap op 22 mei

9 mei 2019

Verenigingen, burgers en ondernemers die zich willen inzetten om de leefbaarheid in hun dorpen te vergroten kunnen mogelijk rekenen op ondersteuning van Leader Zuid-Limburg. Laat u informeren over de kansen die het programma biedt en bezoek de inspiratieavond op 22 mei in De Holle Eijk in Houthem.

Uitnodiging

Informatieavond LEADER in Klimmen op 18 december 2018

2 januari 2019

Een aantal agrarische ondernemers heeft er wel oren naar om met een vernieuwend idee een constructieve bijdrage te leveren aan verbetering en behoud van het landschap in Zuid-Limburg. Een idee waarvan ze zelf ook beter kunnen worden. ‘Een goed plan hoeft dus niet duur te zijn, maar kan je wel veel geld opleveren,’ zo vatte een van de aanwezige ondernemers het dinsdag 18 december 2018 tijdens de informatieavond over LEADER in Klimmen samen. Hij had het begrepen. Lees verder...

LEADER inspiratieavond leefbare dorpen op 20 december in Elsloo

22 november 2017

Op woensdag 20 december vindt in Elsloo onze eerste regionale inspiratiebijeenkomst voor het thema leefbare dorpen plaats. Dorpsraden, verenigingen burgers en ondernemers die werken aan de leefbare dorpen en de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap kunnen rekenen op ondersteuning van LEADER Zuid-Limburg. We stellen daarvoor kennis, ervaring en netwerken beschikbaar. Daarnaast komen vernieuwende projecten die aan specifieke eisen voldoen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De inspiratiebijeenkomst heeft de vorm van een ‘ideecafé’. We zullen u informeren over de LEADER-organisatie en de daaraan gekoppelde subsidieregeling. Daarnaast kunt u kennis nemen van een aantal initiatieven die in het afgelopen jaar van de grond zijn gekomen. Maar vooral is de bijeenkomst bedoeld om ook uw eigen plannen en ideeën te bespreken met de andere deelnemers en leden van de LEADER-commissie. Laat u inspireren en informeren over de mogelijkheden om uw eigen plannen te verwezenlijken! De avond is voor iedereen toegankelijk. De uitnodiging en het volledige programma vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

 

Eerste streekmarkt bij Historisch Proefcentrum in Eijsden

25 oktober 2017

Op zondag 8 oktober vond de presentatie plaats van de eerste resultaten van het project Proeven van het Land in het Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 te Eijsden plaats.  De Stichting voor Internationale Familiegeschiedenis en de Coöperatie Proeven van het Land presenteerden samen met wethouder Gerry Jacobs van de gemeente Eijsden-Margraten de primeur van het lokale bier Breuster Brouwers.

In het kader van het provinciaal LEADER-programma is de afgelopen periode een concept ontwikkeld waarbij een verbinding is gelegd met erfgoed, landschap en smaak in haar sociaal-culturele en historische context. Het project betreft het realiseren van een voor het publiek toegankelijk centrum in het Ursulinenconvent in Eijsden waar de historie en het heden van de voedselteelt en voedselbereiding van de regio Zuid-Limburg wordt getoond. Hierbij wordt de historische context geduid middels museale opstellingen en via een aan te leggen historische tuin, en daarnaast wordt de bezoeker in het proeflokaal in de gelegenheid gesteld zelf verschillende streekgebonden producten te proeven. Ook de bereiding komt aan bod, in het centrum zijn inmiddels een kaasmakerij en microbrouwerij gerealiseerd.

Ook de apothekerstuin bij het Ursulinenconvent werd officieel geopend. Bezoekers kunnen hier kennismaken met de geneeskrachtige planten die in de 19e eeuw in de apotheek werden gebruikt. De tuin is een ode aan Jean Dubois, burgemeester van Eijsden en apotheker, die door zijn kennis over de natuur en het landschap bij zijn zoon Eugene, de wetenschapper en ontdekker van de Javamens, de belangstelling voor de natuurwetenschappen wekte.

Tijdens de presentatie genoot het publiek volop van de eerste streekmarkt Proeven van het Land in Eijsden. Op deze kleinschalige streekmarkt makten bezoekers kennis met een aantal lokale producten. Waaronder ook speciale kaassoorten uit de kaasmakerij die net als de microbrouwerij in de kelders van het Ursulinenconvent is gevestigd.

 

 

 

Platteland als proeftuin (artikel in de Limburger)

3 augustus 2017

Op donderdag 3 augustus publiceerde De Limburger een bijdrage over het LEADER-programma Zuid-Limburg. U kunt het hier lezen.

Publieksavond over lokaal opgewekte duurzame energie

1 augustus 2017

CNME Maastricht organiseert op donderdag 14 september een publieksavond over lokaal opgewekte duurzame energie. Tijdstip: van 19:00 tot 22:00 uur. Locatie: CNME Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, 6212 XL Maastricht. Stel dat je als organisatie je vrijwilligers een vergoeding kan geven in de vorm van groene stroom of andere duurzame middelen. Goed voor de motivatie en binding van vrijwilligers en goed voor het milieu. Hoe kan dit in zijn werk gaan en wat zijn de mogelijkheden? Hierover gaat de bijeenkomst op 14 september aanstaande. CNME Maastricht en regio is mede-organisator van deze avond. Kijk hier voor meer informatie.

 

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op