Programma

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling en ondersteunt lokale initiatieven die de leefbaarheid en economie op het platteland versterken. Burgerparticipatie, ondernemerschap en zelfsturing vormen de kern. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor initiatiefnemers met goede plannen.

Na een succesvolle eerste LEADER periode, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg op 31 oktober 2023 ingestemd met een vervolg. Het huidige programma loopt tot en met 2027.

LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse 'platteland', plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Lees meer over het gebied.


Illustratieve kaart van het werkgebied

Doelstelling

De LEADER doelstellingen en werkwijze voor Zuid-Limburg staan uitgebreid beschreven in de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS). In het kort richten we ons deze LEADER periode op de volgende thema's:

programma-samenleving-in-verbinding

Sociale innovatie en cohesie

Denk hierbij aan projecten die bijdragen aan de positie van bewoners met een achterstand, projecten die de woon-, werk- of leefomgeving verrijken, die de samenwerking tussen generaties en bewonersgroepen stimuleren of projecten de betrokkenheid, participatie en inclusiviteit n de samenleving vergroten.

programma-levensader

Duurzame groen/blauwe leefomgeving

Denk aan projecten die de biodiversiteit optimaliseren, projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit of het waterbeheer, projecten die gericht zijn op een verduurzaming van de landbouw of projecten die op een innovatieve manier duurzame energie opwekken.

ondernemen-in-en-met-het-landschap-20160610

Het landschap, bron van economie

Projecten die de waardering voor en vraag en aanbod van lokaal geproduceerd voedsel vergroten. Maar ook projecten die de Zuid-Limburgse identiteit en cultureel erfgoed beleefbaar maken of bijdragen aan de verbetering (of herstel) van landschapselementen.

verbinden-van-stad-en-platteland-20160610

Verbinding tussen stad en platteland

Waarbij we streven naar het dichter bij elkaar brengen van de leefwerelden van stad en platteland of het koppelen van het aanbod van het platteland aan de behoefte uit de stedelijke gebieden.

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op