Lokale actiegroep

De verantwoordelijkheid van de uitvoering van het programma berust bij de Lokale actiegroep (LAG). De commissie bestaat uit personen uit het gebied die een actieve bijdrage willen leveren aan het bevorderen en verder brengen van lokale initiatieven. De leden zijn benoemd door Gedeputeerde Staten van Limburg op voordracht van de Werkgroep LEADER die was belast met de voorbereiding van het programma.

De belangrijkste taak is het actief bevorderen en ondersteunen van lokale initiatieven, de inbreng van expertise en het leggen van verbindingen tussen initiatieven, personen en organisaties.

Daarnaast speelt de adviesgroep een belangrijke rol bij de beoordeling van aanvragen voor projectsubsidie. Zij toetst de projectplannen aan de geldende criteria en adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de gevraagde subsidie. Hoe dit precies verloopt kunt u lezen in een reglement dat is opgenomen in het strategische ontwikkelingsplan. Een stappenplan voor het aanvragen van subsidies vindt u hier: Subsidie aanvragen?

 

 

Lokale Actiegroep LEADER Zuid-Limburg

U kunt hier een overzicht van de commissieleden inzien. Het eerste aanspreekpunt voor vragen, suggesties en ideeën is de secretaris: Wim Fredrix, bereikbaar via 06-29580858 en w.fredrix@leaderzuidlimburg.nl.

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op