Subsidie aanvragen?

Iedereen kan plannen en suggesties aandragen: ondernemers op het platteland, burgers, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Lokale initiatieven die bijdragen aan de doelstelling en de daarvan afgeleide uitwerkingslijnen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat voor elk project maximaal 55% overheidssubsidie verstrekt kan worden. De restende 45% moet gedekt worden uit eigen bijdragen van de particuliere initiatiefnemer of andere private partijen. In de Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER Zuid-Limburg 2014-2020 is een reglement opgenomen met de procedure voor de beoordeling en selectie van projecten die subsidie krijgen. 

                                                         

Stappenplan
Het proces van het aanvragen van ondersteuning voor een project tot en met de uitvoering en afrekening verloopt in negen stappen. De Lokale actiegroep (LAG) speelt daarbij een centrale rol. Voor elke stap kunt u indien nodig voor advies en hulp een beroep doen op de secretaris van de LAG.

Stap 1: Oriëntatie

Stap 1: Oriëntatie

Beoordeel eerst zelf of uw projectidee invulling kan geven aan het LEADER-programma en of u aan de belangrijkste voorwaarden kunt voldoen. Als hulpmiddel kunt u daarbij het beoordelingsformulier voor projecten gebruiken. Hierop kunt u zien aan welke eisen het project moet voldoen, en of kan bijdragen aan de doelen van het LEADER-programma.

Stap 2: Overleg met secretaris

Stap 2: Overleg met secretaris

Bespreek uw projectidee met de secretaris van de Lokale adviesgroep. Hij kan globaal beoordelen of het idee voldoende bijdraagt aan de doelen van het programma en of het kansrijk is op basis van de geldende selectiecriteria en voorwaarden. Daarnaast kan hij u adviseren over de verdere uitwerking en eventuele afstemming of samenwerking met andere initiatieven in het gebied.

Stap 3: Uitwerking in projectplan

Stap 3: Uitwerking in projectplan

Als u na de eerste verkenning het idee heeft dat uw idee kansrijk is, kunt u het verder uitwerken in een projectplan. Gebruik daarvoor het voorgeschreven format dat u hier kunt vinden.

Stap 4: Indienen subsidieaanvraag bij RVO

Stap 4: Indienen subsidieaanvraag bij RVO

Dien uw projectplan met de bijbehorende subsidieaanvraag in bij Gedeputeerde Staten van Limburg. Dit verloopt via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze dienst verzorgt voor de Provincie Limburg de administratieve afwikkeling van de subsidieverzoeken. Meer informatie over het indienen van de subsidieaanvraag staat op de website van de Provincie Limburg.

Stap 5: Beoordeling door de lokale actiegroep

Stap 5: Beoordeling door de LAG

Nadat RVO en de provincie hebben vastgesteld dat uw aanvraag ontvankelijk is (dat wil zeggen volledig en overeenkomstig alle administratieve eisen en voorwaarden) zal de Lokale actiegroep (LAG) uw aanvraag beoordelen aan de hand van een beoordelingsformulier. Op basis van een puntenscore komt de LAG tot een positief of negatief advies aan Gedeputeerde Staten voor de toekenning van subsidie. Hoe de beoordeling precies in zijn werk gaat staat beschreven in een huishoudelijk reglement.

Stap 6: Subsidiebeschikking

Stap 6: Subsidiebeschikking

Bij een positief advies van de adviesgroep en overeenkomstig besluit van Gedeputeerde Staten ontvangt u rechtstreeks een subsidiebeschikking van de provincie.

Stap 7: Uitvoering

Stap 7: Uitvoering

Na ontvangst van de subsidiebeschikking kunt u met de uitvoering beginnen. U bent als begunstigde zelf inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het project.

Stap 8: Afrekening en verantwoording

Stap 8: Afrekening en verantwoording

De financiële en inhoudelijke verantwoording verloopt eveneens via het digitale loket van RVO. U dient daarvoor zelf een deugdelijk projectdossier bij te houden met alle financiële gegevens, betaalbewijzen en overige vereiste documenten. Na afronding van het project dient u een verzoek tot eindafrekening in. Op basis daarvan maakt RVO de subsidie aan u over. In bepaalde gevallen kunt u ook tussentijds daadwerkelijke gemaakte kosten declareren bij RVO.

Stap 9: Monitoring en evaluatie

Stap 9: Monitoring en evaluatie

De Lokale actiegroep (LAG) moet de voortgang en resultaten van het totale programma bewaken. Daartoe zal ze voor elk afgerond project in overleg met de initiatiefnemer een evaluatieverslag opstellen. Daarbij wordt vooral gekeken of de vooraf gestelde doelen en verwachtingen zijn uitgekomen en welke blijvende effecten het project teweeg heeft gebracht.

LEADER Zuid-Limburg