Subsidie aanvragen?

Iedereen kan plannen en suggesties aandragen: burgers, ondernemers, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Lokale initiatieven die bijdragen aan de voor LEADER Zuid-Limburg gedefinieerde doelstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Voor elk project wordt maximaal 55% overheidssubsidie verstrekt. De andere 45% moet gedekt worden uit eigen bijdragen of andere private partijen. Dat mogen ook bijdragen in natura zijn, zoals bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers. 

 

Kwallef van VliekWatersley Food forest

STAPPENPLAN

 

Het proces van het aanvragen van ondersteuning voor een project, tot en met de uitvoering en afrekening, verloopt in 9 stappen. De Lokale ActieGroep (LAG) speelt daarbij een centrale rol. Voor elke stap kun je, indien nodig, advies en hulp vragen aan de secretaris van de LAG.

 

Stap 1: Oriëntatie

Stap 1: Oriëntatie

Beoordeel eerst zelf of je projectidee bijdraagt aan de doelstellingen van het LEADER programma en of het aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Als hulpmiddel kun je daarbij het beoordelingsformulier voor projecten gebruiken. Hierop kun je zien aan welke LEADER doelstellingen het project moet bijdragen en aan welke overige eisen het project moet voldoen.

Stap 2: Overleg met de LAG secretaris

Stap 2: Overleg met secretaris

Via de pagina projectidee? delen jullie het initiatief met de secretaris van de Lokale ActieGroep (LAG). Hij kan globaal beoordelen of het idee voldoende bijdraagt aan de doelen van het programma en of het kansrijk is op basis van de LEADER selectiecriteria en voorwaarden. Ook kan hij adviseren over de verdere uitwerking van jullie plan en de te nemen stappen in het aanvraag proces.

Stap 3: Uitwerking in projectplan

Stap 4: Indienen subsidieaanvraag bij RVO

Als jullie, samen met de LAG secretaris, tot de conclusie komen dat het idee kansrijk is voor subsidie, werk het dan uit in een projectplan. Gebruik daarvoor bij voorkeur alvast het voorgeschreven format projectplan. Dat vergemakkelijkt de uiteindelijke subsidieaanvraag. 

Stap 4: Presentatie van jullie plan / voorlopige beoordeling

indienen-stap-4-presenteren

Als het plan compleet is, worden jullie uitgenodigd om het te presenteren aan (een deel van) de Locale ActieGroep. Deze LAG delegatie zal 'constructief kritisch' naar het plan kijken. Ze maken niet alleen een inschatting van de subsidiabiliteit, maar voorzien jullie ook van waardevolle feedback. Deze stap is bedoeld om te helpen de kwaliteit van de definitieve subsidieaanvraag (en daarmee de kans van slagen) te verhogen.

Stap 5: Indienen subsidieaanvraag bij Stimulus

Stap 3: Uitwerking in projectplan

Zodra de eventuele feedback van de LAG is verwerkt in de aanpak, kan de subsidieaanvraag formeel worden ingediend bij het subsidieloket van Stimulus. Deze dienst verzorgt de administratieve en financiële afwikkeling van de subsidieverzoeken. Raadpleeg vooraf hun factsheet, dan zie je wat je allemaal nodig hebt voor een volledige aanvraag.

Stap 6: Definitieve beoordeling

Stap 5: Beoordeling door de lokale actiegroep

Door de LAG (inhoudelijk)

Nadat een toets op volledigheid, vraagt Stimulus aan de Lokale ActieGroep om het plan definitief te beoordelen op inhoud. Jullie worden opnieuw uitgenodigd om het (kort) toe te lichten aan de - nu voltallige - LAG. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het al eerder genoemde beoordelingsformulier. Op basis van een puntenscore komt de LAG tot een positief of negatief oordeel voor de toekenning van subsidie. 

Door Stimulus (subsidie-technisch)

Zodra de LAG het plan inhoudelijk heeft goedgekeurd toetst Stimulus het op alle subsidie-technische en financiële aspecten. Het kan zijn dat in deze fase wordt gevraagd zaken nader te onderbouwen. Het streven is echter om dit zo veel mogelijk te voorkomen, door er eerder in het proces al aandacht aan te besteden. Het is daarom goed om de LAG secretaris steeds goed te betrekken bij de uitwerking van het plan. Hij kan helpen bij eventuele vragen en desgewenst Stimulus (alvast) consulteren.

Stap 7: Subsidiebeschikking

Stap 6: Subsidiebeschikking

Bij een positief oordeel door de LAG én Stimulus, ontvangen jullie een subsidiebeschikking van de Provincie Limburg. Op dit moment kan (desgewenst) een voorschot uitbetaald worden van 50% van de subsidie.

Stap 8: Uitvoering

Stap 7: Uitvoering

Na ontvangst van de subsidiebeschikking kan de uitvoering beginnen. Jullie zijn, als begunstigde, zelf inhoudelijk én financieel verantwoordelijk voor het project. Dat betekent ook dat er een goede administratie wordt gevoerd over alle activiteiten, inbreng en uitgaven.

Stap 9: Verantwoording en Afrekening

Stap 8: Afrekening en verantwoording

De financiële en inhoudelijke verantwoording verloopt ook via het digitale loket van Stimulus. U houdt daarvoor zelf dus een deugdelijk projectdossier bij met alle financiële gegevens, betaalbewijzen en overige vereiste documenten. Als daar afspraken over zijn gemaakt, kunnen ook tussentijds betalingen gedaan worden; bijvoorbeeld na afronding van een specifieke projectfase.

Na afronding van het project dienen jullie een verzoek tot eindafrekening in. Op basis daarvan maakt Stimulus de (resterende) subsidie over.

 

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op