Achtergrond­informatie

LEADER Zuid-Limburg is een onderdeel van een provinciaal programma voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020. Europa stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). LEADER is een in heel Europa beproefde aanpak voor versterking van leefbaarheid en economie van het platteland op basis van initiatieven uit de lokale gemeenschap. De afkorting LEADER staat voor de Franstalige benaming Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (verbinding tussen acties voor ontwikkeling van de plattelandseconomie).

 

Documenten

De basis voor de aanpak in Zuid-Limburg is het Strategisch ontwikkelingsplan LEADER Zuid-Limburg. Hierin staan de doelstellingen beschreven waaraan alle aanvragen voor LEADER-subsidie getoetst worden.

LEADER-subsidies worden toegekend op basis van paragraaf 3.3 van de provinciale regeling Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg en de bijbehorende openstellingsbesluiten. Het actuele openstellingsbesluit kunt u hier inzien.

 

Initiatiefnemers LEADER Zuid-Limburg

Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VKKL), de Mergelland­corporatie, de stichting Instandhouding Kleine Landschaps­elementen in Limburg (IKL) en Natuurrijk Limburg. Samen met de Provincie Limburg en de Gemeente Eijsden-Margraten stelden zij in oktober 2014 een werkgroep in voor de voorbereiding en organisatie van het van het programma. De belangrijkste activiteit was het opstellen van een strategisch ontwikkelingsplan als toetsingskader voor de beoordeling van de projecten die voor subsidiëring worden ingediend.

Om de lokale gemeenschap actief bij het proces te betrekken organiseerde de werkgroep in februari en maart 2015 twee interactieve bewoners­bijeenkomsten in Voerendaal en Beek. In totaal namen ongeveer 140 mensen uit alle geledingen van de samenleving deel aan de bijeenkomsten die gekenmerkt werden door een groot enthousiasme en animo. De uitkomsten zijn gebruikt voor de verdere uitwerking van het programma en de keuze van drie speerpunten: ondernemen in het landschap, versterken van bewonerskracht en de verbinding tussen stad en platteland.

Zestien deelnemers van de bewoners­bijeenkomsten gaven expliciet aan dat ze actief betrokken wilden blijven bij het verdere ontwikkeling van het programma. Voor deze groep organiseerde de werkgroep op 21 april 2015 een vervolg­bijeenkomst. Daarbij werd het concept-plan gepresenteerd, en verder gesproken over de gewenste samenstelling van de Lokale actiegroep (LAG) en de procedure voor selectie van haar leden. Uiteindelijk zijn drie personen uit deze groep benoemd tot lid van deze commissie.

Een impressie van de landelijke LEADER projecten 2015-2018 kunt u inzien in de brochure "De eerste oogst van LEADER is binnen"

 

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op