Projecten

Hoeve Nythuizen

Bij een historische hoeve worden passende werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperkingen gerealiseerd. Daarvoor wordt bij de 18e-eeuwse boerderij de paardenhouderij (pension en stalling) nieuw leven ingeblazen en een nutstuin aangelegd die zinvolle taken biedt aan mensen met beperkingen. Een deel van de historische functie van de hoeve, wordt hiermee hersteld. De omgeving  (vrijwilligers, scholen, instellingen) wordt nauw betrokken in het concept. Voorlopig wordt gemikt op een blijvende inzet van enkele medewerkers uit de doelgroep. Bij een succesvolle exploitatie is een doorgroei in de toekomst mogelijk.

 

Initiatief
Hoeve Nythuizen

Gemeente
Nuth

Informatie
Familie Van Montfort
zuidlimburgse-hoeve@gmail.nl
 

Ut Bakkes (dorpswinkel)

Inwoners van het kleine dorp Maasband nemen het initiatief voor de realisatie van een ontmoetingspunt voor de bewoners, een wens die tot uiting kwam in het door de dorpsraad opgestelde Dorpsontwikkelingsplan. Daarvoor wordt een bestaand historisch bakhuis (bakkes) met aangrenzende schuur omgebouwd en ingericht als ontmoetingsplek en dorpswinkel, voornamelijk voor de verkoop van lokale producten. Ook passerende recreanten kunnen van de voorziening gebruik maken. Om een duurzame exploitatie mogelijk te maken hebben een aantal bewoners zich verenigd in een rechtspersoon (VOF) die deze taak op zich neemt. De landschappelijk inpassing krijgt de nodige aandacht, onder meer met het stimuleren van de aanplant van hoogstamfruitbomen, waarvan de oogst in het bakhuis tot fruitvlaaien verwerkt kan worden.

Initiatief
VOF Ut Bakkes

Gemeente
Stein

Informatie
Ger Arts
ger@utbakkes.nl
 

Hersteltuin, samen werken aan een gezonde basis voor herstel

De Stichting Helpcenter biedt op uiteenlopende manieren hulp aan mensen in praktische en sociale armoede die kampen met sociale uitsluiting. De aanpak is altijd gericht op herstel en vergroten van zelfredzaamheid. Het bestaande aanbod voor ondersteuning wordt uitgebreid met een Hersteltuin: een moestuin voor de duurzame productie van groenten en fruit op een voormalig sportterrein of andere geschikte grondstuk met een oppervlakte van enkele hectares. Het Helpcenter wil met de Hersteltuin een plek creëren waar mensen zich ontwikkelen, meedoen en van waarde zijn voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast kan de tuin voorzien in gezonde voeding voor de deelnemers en andere mensen in armoede. Het project betreft de eerste aanleg en succesvolle opstart van een een duurzame en toekomstbestendige moestuin, en de gelijktijdige ontwikkeling van een sluitend verdienmodel voor de verdere exploitatie. De landschappelijke inpassing krijgt bijzondere aandacht.

Initiatief
Stichting Helpcenter

Gemeente
Schinnen

Informatie
Rebecca Kosiek
046-8200990
hersteltuin@helpcenter.nl
http://www.helpcenter.nl

Sjweikeser Ringelaote, de trots van het dorp

Inwoners van het dorp Sweikhuizen, verenigd in de stichting Sjweikeser Rengelaot, werken aan de verbetering van het landschap door het aanplanten van nieuwe pruimenboomgaarden op de steile hellingen die het dorpje omringen.  De daarvoor gebruikte pruimensoort is de Sjweikeser Rengelaot. Dit pruimenras van lokale oorsprong heeft unieke eigenschappen, is aan de historie van het dorp verbonden en leent zich voor kleinschalige ontwikkeling van specifieke streekproducten. Lokale betrokkenheid, cultuurhistorie en versterking van landschap en recreatiemogelijkheden gaan bij dit project hand in hand.  Naast het aanplanten van pruimenbomen wordt ook een grote graft (begroeide steilrand) op de helling in oude glorie hersteld. Verder wordt gewerkt aan verbetering van de mogelijkheden voor afzet en verwerking van de pruimenoogst door de ontwikkeling van streekproducten.
 
                                

 

Initiatief
Stichting Sjweikeser Ringelaot

Gemeente
Schinnen

Informatie
Funs Boyens
06 51024207
http://www.sjweikeserrengelaot.nl

Natuur- en recreatieplan Vilt

Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul en het Limburgs Landschap werkt het Kernoverleg Vilt aan een nieuwe bestemming van sportvelden en een maisakker aan de rand van het dorp. Met actieve inzet van de bewoners  ontstaat hier een hoogwaardig landschap en kwaliteitsnatuur. Het plan is tot stand gekomen op basis van de inspraak en de wensen van de inwoners van het dorp. die ook betrokken zullen worden bij het inrichten en het onderhoud van het plangebied. Het landschap wordt met de aanplant van fruitbomen, andere landschapselementen en de aanleg van speelelementen aantrekkelijk gemaakt voor alle inwoners van Vilt én voor recreanten uit de omgeving. Het gemeenschapshuis ‘Cascade’ wordt een nieuw startpunt voor wandelaars en fietsers, en krijgt daarmee weer een gezonde financiële basis voor de toekomst.

 

Initiatief
Stichting Kernoverleg Vilt

Gemeente
Valkenburg aan de Geul

Informatie
John Creusen
jmhcreusen@gmail.com
06 20956492
                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Koepelproject voor kleine initiatieven

De Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VKKL) en de stichting IKL willen het mogelijk maken dat ook kleine initiatieven gebruik kunnen maken van LEADER-subsidie. Het gaat om projecten die vanwege hun beperkte financiële omvang niet zelfstandig in aanmerking komen. Initiatiefnemers van dit soort projecten kunnen  bij IKL en/of VKKL aankloppen voor professionele ondersteuning en begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van hun project. De begeleiders dragen ook zorg voor alle administratieve zaken die nodig zijn voor toekenning en afrekening van de subsidie. De projecten die voor deze ondersteuning in aanmerking komen moeten natuurlijk wel aan de gebruikelijk LEADER-criteria voldoen. Elk afzonderlijk project wordt daarom aan de LAG (LEADER-commissie) ter beoordeling voorgelegd. De initiatiefnemers onderzoeken momenteel samen met de LAG (LEADER-commissie) hoe ze hun projectidee in uitvoering kunnen brengen.

 

Initiatief
Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VKKL) en de stichting IKL

Gemeente
Alle gemeenten in Zuid-Limburg

Informatie
Frans Blezer (IKL)
f.blezer@ikl-limburg.nl
06 42459881
www.ikl-limburg.nl
 
Freya Pijnenborg (VKKL)
f.pijnenborg@vkkl.nl
06-21843861
www.vkkl.nl
 
 

Historisch proefcentrum Ursulinenconvent

In een voormalig klooster in Eijsden, het Ursulinenconvent, is het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis gevestigd. De exploitant van het museum werkt samen met plaatselijke vrijwilligers en ondernemers aan de uitbreiding van het aanbod met een afdeling voor voedselteelt en –bereiding in de regio Zuid-Limburg. Daarvoor wordt een historische tuin aangelegd en is in de kelder van het gebouw de vestiging van een kaasmakerij en een kleine bierbrouwerij voorzien. Ook wordt een lokaal ingericht waar bezoekers streekproducten kunnen proeven. Het heden en verleden van voedselproductie krijgen een vaste plaats in de tentoonstelling. Daarnaast ontwikkelt de exploitant samen met landbouw- en recreatieondernemers in de omgeving toeristische arrangementen voor verkenning en beleving van het landschap, waarbij vooral de relatie tussen landschap en voedselproductie centraal staat.

Initiatief
Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
Fabian Zwart (Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis)
fabianzwart@gmail.com
06 16099026
www.museum.ursulinenconvent.com

Kunradersteen: bouwen aan natuur en cultuur

De eigenaar van de Kunradersteengroeve BV werkt samen met vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van zeldzame en bedreigde Zuid-Limburgse amfibieën aan de promotie van zijn product. Bouwblokken van Kunradersteen worden in dit gebied sinds mensenheugenis gebruikt voor de bouw van kerken, kastelen en hoeves. Deze grondstof van lokale herkomst  is ook voor nieuwe toepassingen en hedendaagse bouw bijzonder geschikt. Onder meer voor het aanleggen van stapelmuren in tuinen en landschappen. Geelbuikvuurpadden en vroedmeesterpadden gebruiken die als schuil- en overwinteringsplek die nodig zijn voor hun overleving. Met het organiseren van een aantal praktische  workshops worden de toepassingsmogelijkheden aan de deelnemers uitgelegd. Daarnaast worden ook daadwerkelijk een aantal stapelmuren op geschikte plaatsen gerealiseerd, zodat ze als voorbeeld kunnen dienen voor de nieuwe landschappelijke toepassing van het historische bouwmateriaal.

 

Initiatief
Kunradersteengroeve BV

Gemeente
Voerendaal

Informatie
Frans Blezer
f.blezer@ikl-limburg.nl
06 42459881
www.kunradersteengroeve.nl
 
 

Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde

De Coöperatie Gedeelde Weelde realiseert in 2017 de eerste coöperatieve voedings- en levensmiddelenwinkel in Maastricht. De winkel kent een volledig assortiment voor dagelijkse boodschappen. Consumenten,  producenten en winkeliers zijn samen eigenaar van de winkel en bepalen samen wat er in de schappen ligt en waar en hoe dat geproduceerd is. Uitgangspunten zijn dat alle producten  met respect voor de omgeving (milieu, natuur, landschap) zijn geteeld en dat er sprake is van faire prijzen. Waar mogelijk worden producten betrokken bij landbouwondernemers en andere producenten op het omringende platteland van  Zuid-Limburg. De coöperatie wil nadrukkelijk burgers en boeren direct met elkaar in verbinding brengen. Daarvoor organiseert zij naast het winkelbedrijf ook activiteiten als discussie- en themabijeenkomsten, excursies naar boerderijen, eettafels en kookworkshops.

Initiatief
Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.

Gemeente
Maastricht

Informatie
Luuk Rövenkamp en Dominique Sleijpen (Coöperatie Gedeelde Weelde)
info@gedeeldeweelde.nl
06 10935619
www.gedeeldeweelde.nl

Boomgaard Woonzorg Elisabeth Stift

De Stichting Woonzorg Elisabeth Stift gaat samen met vrijwilligers de groene ruimte rondom een sociaal woonzorgcomplex opknappen. Het plan voorziet in de aanleg van een hoogstamboomgaard en het herstel van een heg bij het weiland. De boomgaard zal in de toekomst worden onderhouden door vrijwilligers die daarvoor worden opgeleid door de landschapsorganisatie stichting IKL. Ook omwonenden en waar mogelijk bewoners worden actief betrokken bij het beheer en onderhoud van de boomgaard. De fruitopbrengst van de bomen zal in de toekomst bestemd zijn voor de Voedselbank. De Stichting Woonzorg Elisabeth Stift, die geheel uit vrijwilligers bestaat, kocht  het gelijknamige voormalige klooster in Kerkrade  in 2015 aan en verbouwde het tot een 25-tal appartementen voor (veelal alleenstaande) ouderen met een laag inkomen. De eerste bewoners nemen in 2017 hun intrek.

 

Initiatief
Stichting Woonzorg Elisabeth Stift

Gemeente
Kerkrade

Informatie
Michel Renierkens (Stichting Woonzorg Elisabeth Stift)
mrenierkens@zonnet.nl
06 24585275
www.woonzorgelisabethstift.nl
 

Dorpswijngaard Houthem

De dorpsgemeenschap Houthem - St. Gerlach wil samen met de exploitant van de gerestaureerde Halte St. Gerlach (vakantiewoning) een dorpswijngaard realiseren. Dit project maakt onderdeel uit van een tiental initiatieven om de kwaliteit en belevingswaarde van het gebied te versterken. Daarmee wordt niet alleen de aantrekkelijkheid en verblijfswaarde van de aldaar gelegen toeris­tische verblijfsaccommodaties (waaronder Hoeve Broers/Chateau St. Gerlach en Halte St. Gerlach) vergroot, maar het geeft ook een impuls aan de samenwerking tussen bewoners onderling en met ondernemers, scholen en instellingen door het samen participeren in een wijngaard.

Initiatief
Camino Vastgoed BV en Dorpsraad Houthem-Sint Gerlach

Gemeente
Valkenburg aan de Geul

Informatie
Marco van der Wal
info@caminovastgoed.nl
06 50293100

LEADER Zuid-Limburg